โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
  • โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

    สามารถดำรงตนอยูในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บุคลากรครูมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้จัดการศึกษา    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-01 17:45:03 น.
    โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0927982467 อีเมล์: [email protected]
    เว็บมาสเตอร์:: กันยกร เขมะสัจจกุล Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]