โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
 • ๑.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๒.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

  ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้าร่วมบริหารและจัดการศึกษา

  ๔.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และจากภูมิปัญญาท้องถิ่นยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๕.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

  ๖.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและโภชนาการที่ดี

  ๗.  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

  ๘.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-01 17:45:03 น.
  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0927982467 อีเมล์: [email protected]
  เว็บมาสเตอร์:: กันยกร เขมะสัจจกุล Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]